Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze website wordt beheerd door Recreatie Online B.V., Rodingsveen 134 te ‘s-Heerenberg. Vakanties-in-nederland.nl is een onderdeel van Recreatie Online B.V..

Activiteitengebied

Vakanties-in-nederland.nl verleent diensten op het gebied van marketing en electronic commerce. Vakanties-in-nederland.nl treedt niet op als aanbieder van vakantie-onderkomens, maar publiceert op zijn website (www.Vakanties-in-nederland.nl en andere domeinen) slechts de informatie betreffende vakantie-onderkomens die aanbieders aan Vakanties-in-nederland.nl ter beschikking stellen, alsook aanbiedingen van andere toeristische dienstverleners. In de volgende bepalingen staan de gebruiksvoorwaarden van de website Recreatiewoningen.nl uitgelegd. Het hierna vermelde geldt logischerwijze ook voor de informatie die gebruikers bijvoorbeeld in de vorm van nieuwsbriefabonnementen krijgen. Recreatiewoningen.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De wijzigingen zijn bindend. Door direct of indirect gebruik te maken van de internetaanbiedingen van Recreatiewoningen.nl stemt u in met deze Algemene voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met een van de volgende bepalingen, mag u op geen enkele manier gebruik maken van de internetaanbiedingen van Recreatiewoningen.nl.

Intellectueel eigendom en andere rechten

Vakanties-in-nederland.nl is zowel eigenaar als exploitant van deze portal. Alle hierop vermelde merken, namen, titels, logo’s, foto’s, ontwerpen, teksten en andere materialen behoren toe aan een rechtspersoon binnen de Recreatie Online B.V. of een contractant van deze groep. Aan het opvragen, downloaden of kopiëren van pagina’s kunt u geen rechten ontlenen (gebruiksrechten, intellectueel eigendom, etc.). Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het verboden de portal voor commerciële doeleinden (volledig of gedeeltelijk) te kopiëren, (elektronisch of op een andere manier) door te geven, te modificeren, te linken of te gebruiken.

Nieuwsbrief

Gebruikers ontvangen de nieuwsbrief alleen als ze hier uitdrukkelijk om gevraagd hebben. Nieuwsbriefabonnementen kunt u op ieder willekeurig moment stopzetten. Hoe u dit doet, leest u in de overeenkomstige nieuwsbrieven.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Vakanties-in-nederland.nl sluit elke aansprakelijkheid (inclusief nalatigheid) uit voortvloeiend uit de toegang resp. de verhinderde toegang tot de portal of een van de onderdelen en uit het gebruik daarvan. Vakanties-in-nederland.nl behoudt zich het recht voor de volledige resp. een deel van de website Recreatiewoningen.nl om technische redenen of voor onderhoudswerkzaamheden en actualisering zonder voorafgaande aankondiging buiten gebruik te stellen. Vakanties-in-nederland.nl garandeert geen onafgebroken toegang tot de portal of het gebruik hiervan. De portal bevat links naar websites van derden. Deze sites zijn niet in eigendom van Recreatiewoningen.nl en worden ook niet door Vakanties-in-nederland.nl gecontroleerd. De op Recreatiewoningen.nl gepubliceerde vakantie-onderkomens en aanbiedingen verwijzen telkens naar de websites en de Algemene voorwaarden van de desbetreffende aanbieder of dienstverlener. Recreatiewoningen.nl wijst elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud (in het bijzonder de volledigheid, het nut, waarheidsgehalte, actualiteit, kwaliteit, etc) en de naleving van de wettelijke bepalingen voor de gegevensbescherming door de exploitant van de gelinkte website. Vakanties-in-nederland.nl is niet verantwoordelijk in het geval van een geschil tussen een gebruiker en een aanbieder van een gelinkte site, ongeacht de rechtsgrond. Gebruikers van de ter beschikking gestelde informatie op de site van Recreatiewoningen.nl dienen deze te controleren en gebruik is voor eigen risico.

Gegevensoverdracht via het internet

Het internet is een open en voor iedereen toegankelijk medium en is daarmee in principe geen veilige omgeving. Het kan voorkomen dat gegevens ten behoeve van een zakelijke transactie, boeking en/of afhandeling naar het buitenland worden verstuurd – in het beste geval naar een land met een strengere wet op de gegevensbescherming dan in Nederland. Zelfs wanneer afzender en ontvanger zich in Nederland bevinden. Vakanties-in-nederland.nl is niet verantwoordelijk voor de veiligheid van de gegevens tijdens de overdracht via het internet. Om herhaalde bezoeken te herkennen, plaatsen wij een cookie (klein gegevensbestand met configuratie-informatie) in uw computer. Met de verkregen gegevens kunnen wij onze website aantrekkelijker maken, de dienstverlening en inhoud verbeteren en u meer gebruikersgemak verschaffen. De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. Een web-browser kan echter ook zo worden ingesteld dat cookies worden geweigerd. Toch zijn cookies nodig voor een succesvolle boeking via het internet. Vooral onze terugbelfunctie en de controle van de boekingsgegevens zijn zonder cookies niet mogelijk. Onze informatieaanbiedingen kan u ook zonder cookies lezen. U kunt de cookies natuurlijk altijd van uw harde schijf wissen.

Verhouding tot de aanbieder

Bij de boeking van een object bij een aanbieder van vakantie-onderkomens komt het overeenkomstige verdrag uitsluitend tot stand tussen de gebruiker en de desbetreffende aanbieder; laatstgenoemde is als dienstverlener volledig onafhankelijk van Vakanties-in-nederland.nl. De gebruiker is verplicht de van toepassing zijnde algemene handels- en betalingsvoorwaarden van de aanbieder te accepteren. Vakanties-in-nederland.nl kan (uit naam en op rekening van de aanbieder) als incassobureau optreden. Dit maakt Vakanties-in-nederland.nl niet aansprakelijk tegenover de gebruiker.

Boekingsvoorwaarden / Annulering

De algemene voorwaarden en de boekingsvoorwaardenvan de desbetreffende aanbieder zijn van kracht. Indien u een boeking annuleert, gelden de annuleringsvoorwaarden van de desbetreffende aanbieder.

Gegevensbescherming

De persoonsgegevens van de gebruiker worden in overeenstemming met de Nederlandse wet op de gegevensbescherming geregistreerd, opgeslagen en verwerkt. De gegevens kunnen voor marketingdoeleinden worden verwerkt en gebruikt. De veiligheid van de gegevens is gegarandeerd. De verkregen persoonsgegevens worden voor de afhandeling van de afzonderlijke boeking aan de desbetreffende aanbieder doorgestuurd. De gebruiker geeft uitdrukkelijk toestemming voor het doorsturen van de gegevens. Voor de rest gelden de bepalingen van de gegevensbescherming van de afzonderlijke aanbieder.

Overdrachtsrecht

Vakanties-in-nederland.nl behoudt zich het recht voor de rechten en plichten uit deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Toepasbaar recht/bevoegde rechtbank

Deze Algemene voorwaarden evenals alle tussen de gebruiker en Recreatiewoningen.nl ontstane geschillen vallen onder Nederlands recht. Klachten over Vakanties-in-nederland.nl kunt u uitsluitend schriftelijk sturen naar: Recreatie Online B.V., Rodingsveen 134 te ‘s-Heerenberg.

Andere algemene voorwaarden van onze partners